எம்மை பற்றி / About us

அமிழ்தம் தன்னார்வ ஆசிரியர்கள் மூலம்அனைத்து சமூகத்திடமும் தமிழ் மொழி, தமிழ் சார்ந்த கலை மற்றும் பண்பாட்டை வளர்ப்பதில் மிகவும் ஆர்வமுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.அமிழ்தம் சான்றிதழ்க் கல்விக்கான அனைத்துப் பாடங்களையும் கற்பதற்கு எளிய மற்றும் ஆர்வம் ஊட்டும் வகையில் வழங்கப்படுகின்றன.

 

Amildham, Tamil School focuses on teaching Tamil language, literature, and culture to the children at different age groups as well as adults. Amildham is a place where teachers work voluntarily to create rich, engaged learning and teaching experiences; the center increases student success, builds vital community partnerships, and invites individuals to become members of an intellectually diverse, active learning community.Amilldham - Tamil School is recognized Study and Test center for Tamilnadu Government's Tamil Academy.

Our vision

  • To encourage children to learn Tamil language and rich traditions of Tamil culture and enable community integration.
  • To Enhance Tamil language and cultural values while empowering our youths to develop into the future leaders with social and culturally conscious.
  • To provide pupils with a solid foundation in all four language skills which includes reading, writing, speaking and listening and to conduct the cultural education to the children.
  • To provide international research-led education in Tamil language through computing technology.

Our Mission

The mission of Amildham is to further the advancement of high-level learning and research on Tamil language, literature, and culture. The focus is not just on existence, but on excellence in all fields of knowledge for the benefit of the society.